Leden 2016

Výroční valná hromada

4. ledna 2016 v 13:13 | -tom-


Sbor dobrovolných hasičů Zduchovice

svoláváV Ý R O Č N Í V A L N O U H R O M A D U


dne 23. ledna 2016 v 17:00 hod.

v sále hostince "U Švarců"


Program :

1. Zahájení, volba návrhové komise

2. Zpráva o činnosti v roce 2015

3. Zpráva o hospodaření

4. Zpráva KRR

5. Návrh plánu činnosti na rok 2016

6. Diskuse - vystoupení hostů

7. Návrh na usnesení

8. Závěr


Po ukončení bude podáváno občerstvení