Historie SDH Zduchovice

11. června 2009 v 15:16 | -tom- |  Historie SDH Zduchovice
Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Zduchovicích

Když v sedmdesátých letech 19. století začaly v Čechách vznikat první hasičské sbory, zejména pak po vydaní zákona o požární policii v r. 1876, cítili i zduchovičtí radní potřebu založit spolek, který by chránil životy a majetek všech občanů. Rozhodli se proto svolat na den 11. listopadu 1888 valnou hromadu, na níž se za členy vznikajícího hasičského sboru přihlásili tito občané:

BARTOŠ Josef, rolník
ČERNÝ Václav
HAMPEJS František
HEISLER Václav, lesní
KNITTEL Augustin
MAREŠ Bedřich
NOHEJL František ml.
ŘEHOŘ František
ŠIMÁČEK František
ŠVARC Antonín
VOSTAREK František
BARTOŠ Josef, truhlář
FEJT Jan
HAMPEJS Josef
CHAURA Karel
KYSELÝ Alois
MAŘÍK Prokop
NOVÁK Jan
ŘÍHA František
SLEPIČKA Matěj
VELAS Čeněk
BLÁHA Matěj
FIŘT Josef
HAMPEJZ Václav
KAISER František
MÁCHA Václav
MAŠEK Jan
PEŠTA Josef
SILBERNÁGL Karel
ŠPLÍCHAL Václav
VONDRA Jan

O týden později, 18. 11. 1888, se na ustavující schůzi přihlásili další čtyři členové: Josef Černý, František Nohejl st., František Suchopár, František Vondra.
Prvním velitelem byl zvolen Antonín Švarc, předsedou Bedřich Mareš, jednatelem Václav Heisler a pokladníkem Václav Říha.
Ve svých začátcích to hasiči neměli rozhodně lehké. Chyběla požární technika a zkušenosti. Při tom, jak dokazují zápisy v kronice, bylo požárů dost. Venkovská stavení bývala převážně dřevěná, střechy doškové, okolo stavení stodoly se slámou a senem a kůlny se dřevem a ty se stávaly snadnou potravou požáru. A k tomu přispívalo svícení svíčkami a petrolejkou,
Zduchovičtí hasiči jen v letech 1889-1900 zasahovali při hašení deseti požárů, z toho ve třech případech přímo v domovské obci a v dalších případech v Drážkově, Třtí, Větrově, Jelencích a Krásné Hoře. K hašení používali ruční hasicí stříkačku, jejíž svěcení se konalo 4. srpna 1889.
Ale nebyly to pouze požáry, kde naši hasiči zasahovali. Povodeň v červenci 1889 a znovu v dubnu následujícího roku zaplavila ratejnu ve zduchovickém zámeckém objektu, kde bydlela zámecká čeleď. Voda v jejich příbytcích sahala do výše 1,5 m a ohrožovala životy dětí. Obětavostí hasičů se podařilo děti dostat do bezpečí, takže došlo jen, jak praví první zápis v kronice "k poškození šatstva, peřin a něco živobytí".
O tom, že si zduchovický sbor získal velice záhy dobré jméno a uznání jak doma, tak i v okolí svědčí kronikářský zápis Josefa Fursta, tehdejšího jednatele sboru: "Zasloužilý bratr p. Antonín Švarc, velitel sboru byl v povinnosti té od počátku sboru až do r. 1894, když byl na věčnost povolán dne 23. 12. 1894. Pohřeb jeho konán 26. 12. t. r. za přítomnosti Sboru zdejšího, dolnohbitského , hornohbitského, luhovského, kamýckého, krásnohorského, hříměždického, svatojánského a Borského v počtu členů celkem 109 a mnoho velikého účastenství občanů zdejších i přespolních."
Kromě svého hlavního poslání - chránit občany a jejich majetek při živelných pohromách, plnili hasiči i funkci kulturně osvětovou. Nacvičovali a hráli ochotnická představení, pořádali ples, taneční zábavy o místních poutích a posvícení, připravovali masopustní maškarní průvody po vsi, zúčastňovali se veřejných hasičských cvičení, župních sjezdů, či akcí mimořádného významu, jako byla příkladně jubilejní zemská výstava v Praze r. 1891. Účast hasičů v uniformách dodávala slavností ráz i církevním obřadům v místí zámecké kapli nebo při průvodech o slavnostech Vzkříšení a Božího těla.
Velkou událostí byl 20. sjezd hasičské župy 20. června 1926 v naší obci, ke kterému se dostavilo 45 hasičských sborů s 354 členy a třiceti páry koní i s povozy. Domácí sbor se vyznamenal jak ve cvičení s žebříky, sekyrkami a stříkačkou, ale také slavnostní úpravou obce.
S ruční stříkačkou zasahoval náš sbor v období let 1901 až 1935. V deseti případech pomáhal hasit požáry v okolních obcích, v šesti případech v domovské obci. Jmenovitě:
26. 10. 1912 - požár domu č. 10 p. Josefa Černého.
10. 8. 1916 - požár stodoly Václava Kociána a domu č. 27 Františka Hampejse.
V r. 1925 - požár stohu.
O požáru stavení p. Jana Vondry 18. 6. 1929 píše kronikář: "Sbor zdejší se 14 členy byl v deseti minutách v činnosti, avšak hořící již stavení zachrániti nebylo možno. Hlavní úlohou hasičů bylo uhájiti stavení č. 2, které se již chytalo, avšak spojeným úsilím hasičstva podařilo se oheň omeziti pouze na hořící již budovu."
28. 6. 1935 - požár stodoly p. Maška č. p. 17.
4. 12. 1935 - požár stodoly, chléva a kůlny p. Bohuslava Slepičky č. p. 9.
V roce 1936 se sbor dočkal po 47 letech své existence motorové stříkačky. Slavnost jejího svěcení se konala 5. července za účasti osmi sborů a župního starosty Františka Horycha a jednatele Žďárka. Vysvěcení prováděl kamýcký pan farář Václav Dvořák.

Zásahy Zduchovického sboru v létech 1936-2007

16. 6. 1936 - Zduchovice, požár kůlny Bohuslava Bláhy č. p. 75,
11. 8. 1937 - Višňová, požár domu,
16. 6. 1938 - Zduchovice, požár domu p. Josefa Bláhy,
1943 - Kamýk, požár domu p. Trojana
1945 - Kamýk, shořela továrna na zpracování kůží p. Meduni,
1946 - Horní Hbity, požár statku p. Vacka a sousedů. O pomoc i rozhlas Zduchovičtí hasiči přijeli jako první přespolní pomoc,
1952 - Zduchovice, požár domu p. Aloise Silbernágla,
1961 - Zduchovice, požár hospodářské usedlosti p. Špimánka "V lukách" po zásahu blesku,
29. 7. 1967 - Zduchovice, požár stodol zámeckého objektu s uskladněným senem a slámou,
8. 9. 1969 - Zduchovice, požár lesa na Bukovci,
15. 9. 1973 - Zduchovice, požár skladu sena u kravína st. statku,
Srpen 1977 - Zduchovce - požár kombajnu na poli,
3. 6. 1979 - Zduchovice, požár lesa v Hatích,
23. 7. 1983 - Zduchovice, požár travin a keřového porostu v lokalitě "U Roušala",
30. 7. 1983 - Velká, požár lesa,
9. 2. 1984 - Kamýk, požár skladu v kasárnách,
22. 3. 1984 - Žebrakov, požár skládky odpadů,
22. 4. 1984 - Větrov, požár rekreační chalupy Dr. Kočvary,
1989 - Kamýk, požár obilí o žních poblíž Vrškamýka,
1990 - požár lesa mezi Oborami a Vápenicemi. Naši hasili s cisternou V3S,
1994 - Dolní Třtí, požár slámy na poli,
1995 - požár lesa u Jablonné, opět hašení pomocí cisterny.
3. 3. 2002 - Žebrakov - požár chaty Vojenských lesů Hořovice,
Srpen 2002 - Kamýk, odstraňování škod způsobených povodněmi a čerpání vody ze zatopených sklepů.

Vybavení sboru požární technikou

Motorová stříkačka PS 16 z. r. 1936
PS 12 1970
PS 8 1960 zakoupena r. 2000
PS 12 1998

Chloubou sboru je historická stříkačka, na jejíž renovaci se podíleli zejména Milan a Tomáš Vůchové (otec a syn), Josef Kadlec st. a Josef Vondra.
Byla v plné parádě převedena s ostatními stříkačkami na sportovním hřišti při oslavě 115. výročí založení sboru. O její zapůjčení projevily zájem i některé okolní sbory pro slavnostní příležitosti.
Renovována byla zásluhou strojníka Tomáše Vůchy i první motorová stříkačka z r. 1935.
V roce 2006 byla renovována pro potřeby našeho sboru starší Avia, která dnes vypadá jako nová. Na její rekonstrukci včetně povrchové úpravy se podíleli zejména: Tomáš Vůcha, Václav Vincze st., Jiří Řehoř, Viktor Švarc st., František Vejvoda ml., Bohumil a Pavel Kofroňovi a Václav Vostarek ml. Veškerá požární technika sboru je umístěna v požární zbrojnici, postavené roku 1970, které pak byla přístavbou v roce 1991 zvětšena její parkovací kapacita.
Výbor SDH dbá na výcvik svých členů a jejich připravenost zasáhnout v případě požáru, či jiné živelné pohromy. Svoji připravenost demonstrují při každoročních okrskových soutěžích požárních družstev. V letech 1970-2006 se naše požární družstvo zúčastnilo mj. 36 okrskových soutěží a v 18 případech se umístilo na 1. místě.

Kulturní a společenská činnost SDH

Třebaže se v posledních desetiletích život na vesnici výrazně změnil, některé kulturní tradice v naší obci zůstávají dosud zachovány i díky aktivitě místních hasičů.
Každoročně je pořádán v lednu Hasičský ples.
Spolu se členy místní TJ pořádají tradiční masopustní maškarní průvod obcí, zakončený taneční zábavou v místním hostinci.
Významnou měrou se podílejí i na organizaci velikonočního Běhu do Bukovce.
Při "Pálení čarodějnic" 30. dubna drží požární hlídky.
Pokračují i v tradici autobusových zájezdů na různé tematické výstavy (Země živitelka, Zahrada Čech) a po krásách naší vlasti.
Ke sboru patří i kapela "Hasičanka", založená v roce 1965. Současnou Hasičanku tvoří dnes již šedesátníci: Fanda Říha - bicí, Viktor Švarc - harmonika, Pepa Švarc - harmonika, Jarda Hampejs - saxofon.
Kapela dosud hraje při životních jubileích občanů, svatbách, maškarních merendách a při podobných akcích.
Sbor se významnou měrou podílel na výstavě a zvelebování obce: výstavba vodovodu, vybudování chodníků, požární nádrže, úpravě místních komunikací apod.
Každoročně se rovněž aktivně účastní jarního a podzimního úklidu obce, výřezu křovin podél cest a sběru kovového odpadu.
Množí mladí členové sboru jsou také členy Tělovýchovné jednoty Zduchovice, která má své zastoupení ve čtyřech kategoriích okresních fotbalových soutěží: Mužstvo žáků, dorostenců, A mužstvo dospělých a B mužstvo dospělých.
Je velice potěšitelné, že se stále daří udržovat členskou základnu, doplňovat ji mladími nejen z tradičních starousedlických hasičských rodin, ale i těch, kteří v naší obci zapouštějí kořeny. Sbor si také váží svých členů pamatuje na ně při jejich životních jubileích a v neposlední řadě vždy pokládal za svoji morální povinnost vzdát čest svým zemřelým členům a doprovodit je na jejich poslední cestě.

Naše vzpomínání končíme dnes již historickou výzvou, kterou do kroniky zapsal župní starosta František Horych při župním sjezdu 20. 6. 1926 ve Zduchovicích.

Vzhůru bratři, vzhůru k práci, povinnost, když zavolá,
Českých hasičů ať prapor první všude plápolá.
Kdo se pod náš prapor hlásí, nechť v památný tento den,
Vzpomene, že pro hasičstvo nezištná je práce jen.
Budeme-li všichni svorni, dokážeme před světem,
Hasičstvo, že otužilé, národa je výkvětem.

(zdroj: Brožura vydaná v r. 2008 ke 120. výročí založení SDH ve Zduchovicích - autoři Josef Švarc a Miroslav Škach)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Mirek Škach Mirek Škach | E-mail | 11. prosince 2009 v 17:20 | Reagovat

Tomáši,celé je to naprosto skvělé.Jsi jednička!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.