Historie obce po r. 1945

15. června 2009 v 10:55 | -tom- |  Historie obce Zduchovice
Poválečná historie Zduchovic

1. 11. 1945 - Ustanoveno "Družstvo pro rozvod elektrické energie ve Zduchovicích". Elektrifikace proběhla v průběhu dvou následujících let. "Rozsvícenská" se konala 6. června 1947.
r. 1946 - 18 místních rodin se odstěhovalo do pohraničí (3 rodiny se během 5 let vrátily). Tato skutečnost znamenala nejen značný úbytek pracovních sil v zemědělství, ale i úbytek dětí školou povinných. Tak se zase stala z dvoutřídní zduchovické školy jednotřídka s pěti odděleními a jedním vyučujícím, kterým byl do r. 1950 řídící Josef Vošahlík.
O pracovní síly přišel i majitel zámku Zdeněk Havlík a tak byl záhy celý zbytkový statek rozparcelován drobným zemědělcům. Budovu zámku dostal do správy MNV Zduchovicích. Špýchar pak dostal do užívání příbramský zemědělský výkupní podnik. Ostatní hospodářské budovy užívalo od r. 1952 tehdy založené místí JZD. Obytné místnosti zámku byly pak ještě asi 20 let využívány sociálně slabšími občany. Kaple sv. Norberta sloužila bohoslužbám při poutích a posvícení.
r. 1947 - V listopadu se začalo pracovat na stavbě vodovodu. Začátkem roku 1948 pak začala z vodojemu "Na Dolině" téci voda pro prvních 23 domácností.
r. 1951 - Byl založen přípravný výbor JZD. Jeho zakládajícími členy byli Rudolf Slepička, Bedřich Slepička, Josef Slepička, Miloslav Bláha, František Holeček a Václav Skalický. Na podzim r. 1952 bylo JZD ustaveno a jeho předsedou se stal Rudolf Slepička. Dochází ke scelování zemědělské půdy, dobytek je sveden do stájí bývalého velkostatku. Družstevníkům je ponechána jen jedna kráva a 0,5 ha záhumenků. Těm zemědělcům, kteří odmítli vstoupit do družstva, byly většinou ponechány pozemky horší bonity, které se nehodily pro scelení. Ještě hůře dopadli někteří větší rolníci, kteří ač se nebránili vstoupit do družstva, přesto byli označeni za kulaky a sabotéry. Nejsmutnější událostí bylo vystěhování rodiny Jaroslava Bartoše a ostudný proces s rolníkem Františkem Šimánkem. Byl jim zkonfiskován veškerý majetek a oba vyli několik let vězněni. Politický vývoj po roce 1948 vedl také k postupné likvidaci soukromých podnikatelů.
r. 1957-58 - Byl vybudován nový úsek silnice, který převedl trasu Příbram-Kamýk mimo střed naší obce. Rovněž byl započata stavba čtyř rodinných domků pro obyvatele obce Žebrakov, jejichž usedlosti byly v zátopovém pásmu budoucí Kamýcké údolní nádrže. Byly to rodiny Václava Ptáčka, Jaroslava Huptycha, Josefa Kůrky a Rekovských.
r. 1960 - Dokončena stavba kravína na Borkách.
r. 1963 - Byla upravena vyasfaltována průjezdná silnice obcí a cesta do Žebrakova. V příštím roce byla do Žebrakova zavedena elektrická síť.
1. 1. 1965 - Z JZD Zduchovice se stává farma Státního statku Kamýk.
Mnoho prospěšného a potřebného pro obec a zejména její obyvatele bylo vykonáno v letech 1970-80. Díky úsilí tehdejšího MNV, tehdejšího předsedy Vlastimila Kyselého a pochopení občanů, kteří se trpělivě a obětavě zapojovali do brigád na zvelebení obce.
V roce 1972 byl v obci instalován místní rozhlas a započata oprava střechy a věže zámku.
V roce 1973 začal na bývalém sportovním hřišti na Borkách Státní statek s výstavbou budovy s kancelářemi, kuchyní a jídelnou pro své zaměstnance. Náhradou za dosavadní hřiště vybudoval Statek nové hřiště na bývalé Bartošové zahradě.
V roce 1974 byla dokončena stavba požární nádrže v zámecké zahradě, která sloužila pro místí obyvatele i jako koupaliště.
Začala výstavba dalšího kravína pro 400 dojnic na Borkách.
Vystavělo se osm řadových domků vedle nového hřiště.
Ve spolupráci MNV a Státního statku se začal budovat nový vodovod pro horní část obce, Borka a nový kravín. Jako zdroj vody byly použity tři roubené studně v lokalitě "U zahrad", které dodávají vodu do vodojemu na Hůrce.
V tomto roce byla pro malý počet žáků uzavřena místní škola a děti školou povinné začaly již od 1. třídy dojíždět do školy v Kamýku.
Budova školy byla MNV v roce 1975 pronajata podniku ZPA Jinonice, který zde zavedl výrobu komponentů pro výrobu počítačových tiskáren a pro přístroje regulační techniky. Provozovna s vedoucím Miroslavem Šachem zaměstnávali až 30 zaměstnanců, převážně žen. Ty po předchozím zapracování pracovali na vrtačkách, revolverech, frézkách a při ručních operacích pod dohledem seřizovačů.
V roce 1977 byl dokončen vodovod a začaly další úpravy veřejných prostranství obce, jako vybudování chodníků, úprava parčíku, vybudování veřejného osvětlení a kanalizace.
V rozmezí 1960-1980 se rozrostla osada Žebrakov o velký počet chat - až na 150. Vedle soukromých objektů vyrostly i podnikové chaty: RD Příbram, RaJ Praha, Papírny Lochovice, Masný průmysl Beroun aj.
Od 1. ledna 1980 byly Zduchovice, v souladu s tehdejší vládní politikou při zřizování střediskových obcí, připojeny jako osada ke Kamýku nad Vltavou. Stalo se tak i přes odpor občanů a MNV. Z tohoto důvodu dostávala obec příští desetiletí méně financí pro svůj rozvoj. V roce 1980 měla naše obec 288 trvale hlášených obyvatel.
V letech 1980-81 byla provedena rekonstrukce staršího obecního vodovodu do vodojemu "Na Dolině". Původní potrubí, místy silně zkorodované, bylo nahrazeno polyetylénovým. Budova špýcharu, která v té době sloužila jako archiv ÚV KSČ, dostala novou fasádu a štítová okna.
V roce 1983 pokračovaly práce na regulaci místního potoka. Bylo založeno 50 bm rour o průměru 800 mm od obecního rybníka směrem k Bukovci.
Na jaře 1985 pak pokračovala regulace potoka přes Švarcův a Fořtův sad.
14. května zasáhla naši obec bouře s krupobitím, jaké nemá pamětníka. Přívaly vody vylící se od Bukovce nové potrubí nestačilo pojmout a tak se v okolí školy vytvořilo jezero. Nápor vody nevydržel Švarcův kamenný taras, který se protrhl. Byla silně poškozena ještě nedokončená regulace.
Budova školy byla převedena do vlastnictví ZPA, který v ní instaloval ústřední topení a sociální zařízení pro své zaměstnance.
r. 1986 - Byla dokončena hrubá stavba sportovní klubovny vedle nového hřiště.
r. 1988 - Konal se 3. sjezd zduchovických rodáků při příležitosti oslav 100 výročí od založení SDH.
V roce 1989 - Byla dokončena výstavba dvou domů sídlištního typu s deseti bytovými jednotkami, které nechal postavit Statní statek v lokalitě za Špýcharem.
Pád totalitního režimu v listopadu 1989 přinesl významnou změnu pro obec.
1. 7. 1990 - Zduchovice se v souladu s přáním občanů staly opět samostatnou obcí s vlastní samosprávou. Až do listopadových komunálních voleb byli plněním úkolů Obecního úřadu pověřeni: Milan Vůcha ml. - starosta, Josef Švarc - jednatel, František Vejvoda - finanční referent. Po administrativním a majetkovém oddělení od Kamýka a po přípravě voleb bylo v listopadových volbách zvoleno jedenáctičlenné zastupitelstvo: Václav Černý, Jaroslav Hampejs, Bohumil Kofroň, Jaroslava Králíčková, Vladimír Slepička, Milan Špindler, Josef Švarc, Viktor Švarc, František Vejvoda, Milan Vůcha st. a Milan Vůcha ml.
Na ustavujícím zasedání 4. 12. 1990 byl starostou obce zvolen Josef Švarc. Obecní úřad byl v této době postaven před řadu nových úkolů. Především musel řešit majetkoprávní otázky v souvislosti s restitucemi majetku v obci.
Objekt zámku včetně hospodářských budov byl vrácen původním majitelům: paní Švagrové, rozené Havlíkové a paní ubíjivé, vdově po Zdeňku Havlíkovi.
Dědicům po panu Bartošovi byly vráceny budovy statku č. p. 30.
Školní budova byla vrácena obci a pronajata ZPA za 36 000 Kč ročně.
Byla vypracována vyhláška o ochraně životního prostředí, která zrušila skládku tuhých odpadů "Na Drahách" a na Bukovci. Byla provedena asanace těchto skládek a zajištěny kontejnery pro separovaný odpad.
Dohodou s firmou VEPA byl zajištěn další provoz prodejny potravin a drobného zboží domácí potřeby, kterou příbramská Jednota nechtěla dále provozovat.
V roce 1993 byla zřízena na návsi veřejná telefonní budka a položena kabelová elektrická přípojka k rodinným domkům za Nohejlovnou.
V roce 1994 bylo v listopadových volbách zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo: starosta- Viktor Švarc a zastupitelé František Vejvoda, Jaroslav Hampejs, Bohumil Kofroň, Vladimír Slepička ml., Václav Černý a Jaroslava Králíčková.
V roce 1995 ukončily ZPA výrobu ve školní budově, tu si pak následně pronajala firma Hübner (šití pracovních oděvů).
Byla postavena montovaná hala vedle požární zbrojnice, která se využívá jako garáž a sklad strojů a nářadí obce.
V roce 1996 byla postavena nákladem 128 000 Kč nová čekárna autobusu a restaurována barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
V červnu firmu Hübner v budově školy vystřídala firma pana Ludvíka Hubáčka, která vyrábí světelné reklamy.
V roce 1997 bylo položeno potrubí pro odvod dešťové vody kolem rodinných domků za Nohejlovnou a opravena komunikace do Horního Třtí.
V roce 2001 dostala budova OÚ novou střešní krytinu a okna byla opatřena mřížemi.

(zdroj: Brožura vydaná v r. 2008 ke 120. výročí založení SDH ve Zduchovicích - autoři Josef Švarc a Miroslav Škach)

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.